Prawo cywilne

Prawo cywilne to powszechnie uznana i skodyfikowana gałąź prawa, której przedmiotem są stosunki cywilno-prawne.

Często jest ono określane jako „prawo życia codziennego”. Jest to o tyle uzasadnione, iż są to stosunki o doniosłości majątkowej oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe, ukształtowane na zasadzie równorzędności podmiotów, ściślej braku jednego podmiotu wobec drugiego. W ten sposób zostały uregulowane podstawowe stosunki dotyczące zaspokajania przez człowieka potrzeb życiowych oraz prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu

 • Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wniosek osoby prawnej o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia (przed wszczęciem postępowania)
 • Wniosek o zabezpieczenie dowodu
 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (przeprowadzenie postępowania pojednawczego)
 • Wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • Wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa (zobowiązanie domniemanego ojca do wyłożenia sumy na koszty utrzymania matki oraz dziecka)
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania (postępowanie egzekucyjne)
 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Pozwy z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego

 • Pozew o zaniechanie bezprawnego naruszania prawa do firmy
 • Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia wskutek przyjęcia oferty
 • Pozew o unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu (aukcji)
 • Pozew o naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim
 • Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną (jako sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy)
 • Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną (jako niezgodnej z zasadami współżycia społecznego)
 • Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną (z przyczyn niemożności zadośćuczynienia roszczeniu osoby trzeciej)
 • Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli
 • Pozew o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody
 • Pozew o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli ze względu na jego pozorność
 • Pozew o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu
 • Pozew o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu bezprawnej groźby
 • Pozew warunkowo uprawnionego zmierzający do zachowania jego prawa
 • Pozew o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z powodu warunku bezprawnego
 • Pozew o stwierdzenie nieważności umowy skracającej termin przedawnienia

Pozwy z zakresu prawa rzeczowego

 • Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji)
 • Pozew o wykonywanie prawa własności
 • Pozew o wykupienie zajętej części gruntu
 • Pozew o rozgraniczenie nieruchomości
 • Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej)
 • Pozew o ustalenie uzyskania rzeczy nabytej od osoby nieuprawnionej
 • Pozew o zapłatę znaleźnego
 • Pozew o zapłatę w związku z połączeniem rzeczy ruchomej z nieruchomością (dot. też przetworzenia i pomieszania)
 • Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną
 • Pozew wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie właścicielowi lokalu jego sprzedaży w drodze licytacji ze względu na naruszenie swoich obowiązków
 • Powództwo o ustalenie prawa własności
 • Powództwo właściciela o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)
 • Powództwo właściciela o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne)
 • Powództwo właściciela o zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne)
 • Powództwo samoistnego posiadacza o zwrot nakładów
 • Powództwo samoistnego posiadacza o przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem
 • Powództwo z żądaniem przedłużenia użytkowania wieczystego
 • Powództwo o ochronę praw rzeczowych ograniczonych
 • Powództwo o ustalenie ceny wykupu ciężaru realnego
 • Powództwo o wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy
 • Powództwo użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
 • Powództwo o nakazanie użytkownikowi powstrzymania się z wykonywaniem prawa użytkowania do czasu udzielenia zabezpieczenia
 • Powództwo o zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem
 • Pozew o zamianę służebności osobistej na rentę
 • Powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy
 • Powództwo o ochronę zakłócanego posiadania
 • Powództwo posiadacza o wstrzymanie budowy

Wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego

 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności
 • Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy
 • Wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej
 • Wniosek o pozbawienie właściciela używania rzeczy
 • Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu
 • Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy
 • Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego

 • Wniosek o uznanie za zmarłego
 • Wniosek o stwierdzenie zgonu
 • Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego (stwierdzającego zgon)
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego
 • Zażalenie na postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego
 • Zażalenie na postanowienie zarządzające oddanie osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, pod obserwację w zakładzie leczniczym
 • Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia

Wnioski i pisma w sprawach złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 • Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Wniosek wierzyciela o wydanie mu depozytu sądowego
 • Wniosek dłużnika o zwrot depozytu

Pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego

 • Pozew o ochronę dóbr osobistych
 • Powództwo o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego (waloryzacja)
 • Powództwo o zapłatę odsetek
 • Powództwo o świadczenie przeciwko dłużnikom solidarnym (wielość dłużników)
 • Powództwo regresowe dłużnika solidarnego (współdłużnika)
 • Powództwo regresowe wierzyciela solidarnego
 • Powództwo konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne
 • Powództwo o unieważnienie umowy z powodu wyzysku
 • Powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej
 • Powództwo o zwrot zadatku w podwójnej wysokości
 • Powództwo o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia
 • Powództwo przeciw Skarbowi Państwa o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza państwowego (lub jednostki samorządu terytorialnego)
 • Pozew o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia
 • Powództwo o wynagrodzenie szkody z powodu winy w nadzorze
 • Powództwo o wynagrodzenie szkody z powodu winy w wyborze
 • Powództwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta
 • Powództwo przeciwko prowadzącemu przedsiębiorstwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa
 • Powództwo o świadczenie w związku ze śmiercią poszkodowanego
 • Powództwo o naprawienie szkody doznanej przed urodzeniem (wynagrodzenie szkody prenatalnej) przy odpowiedzialności z tytułu ryzyka (art. 436 § 1 KC)
 • Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania
 • Powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania na koszt dłużnika (wykonanie zastępcze)
 • Pozew o zapłatę kary umownej
 • Powództwo o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
 • Powództwo o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej
 • Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną
 • Powództwo o odstąpienie od umowy z powodu wad rzeczy
 • Powództwo o obniżenie ceny z powodu wady rzeczy
 • Powództwo o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji
 • Powództwo o wynagrodzenie za pogorszenie rzeczy sprzedanej
 • Powództwo o wynagrodzenie szkody za naruszenie prawa pierwokupu
 • Powództwo o obniżenie ceny z powodu wady dzieła
 • Powództwo o zobowiązanie inwestora do częściowego odebrania wykonanych robót budowlanych oraz o zapłatę
 • Powództwo o zwrot równowartości ulepszeń rzeczy najętej
 • Pozew o odstąpienie od umowy leasingu
 • Powództwo o zwrot rzeczy użyczonej
 • Powództwo o zobowiązanie banku do wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego
 • Powództwo o wydanie korzyści uzyskanych przy prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
 • Powództwo o zapłatę prowizji od umowy zawartej przez agenta na podstawie umowy agencyjnej
 • Powództwo przeciwko komisantowi o wydanie korzyści uzyskanych przez niego przy wykonywaniu zlecenia
 • Powództwo o rozwiązanie spółki cywilnej
 • Powództwo wierzyciela przeciwko poręczycielowi
 • Powództwo o zwrot przedmiotu darowizny
 • Powództwo o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków
 • Powództwo o uznanie umowy o dożywocie za bezskuteczną
 • Powództwo o zobowiązanie do wykonania przyrzeczenia publicznego
 • Powództwo o zobowiązanie do wykonania świadczenia wynikającego z przekazu
 • Pozew o świadczenie majątkowe
 • Pozew o świadczenie niemajątkowe
 • Pozew o ustalenie stosunku prawnego
 • Pozew o ustalenie prawa
 • Pozew o ukształtowanie stosunku prawnego
 • Pozew o ukształtowanie prawa
 • Pozew z roszczeniem ewentualnym
 • Pozew z roszczeniem alternatywnym
 • Pozew zawierający interwencję główną
 • Pozew wzajemny

Wzory pism w postępowaniu przed sądem I instancji

 • Odpowiedź na pozew wraz z zarzutem niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu
 • Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu
 • Odpowiedź na pozew wraz z powództwem wzajemnym
 • Wniosek pozwanego o przyznanie kosztów w związku z cofnięciem lub ograniczeniem powództwa
 • Powództwo o ustalenie ojcostwa i alimenty wraz z żądaniem udziału w kosztach utrzymania matki oraz zwrotu wydatków i innych
 • Powództwo o alimenty od męża matki niebędącego ojcem dziecka
 • Powództwo męża matki o alimenty od dziecka, którego nie jest ojcem
 • Wniosek pozwanego o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu
 • Ograniczenie powództwa
 • Zgłoszenie interwencji ubocznej
 • Zgłoszenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego
 • Wyrażenie zgody na wejście interwenienta ubocznego w miejsce strony, do której przystąpił
 • Przypozwanie
 • Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie osoby, która powinna być w sprawie osobą pozwaną
 • Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie osób niezapozwanych
 • Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda
 • Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy przez osobę, której udział w sprawie w charakterze powoda jest konieczny
 • Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy
 • Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżenia co do uchybień przepisom postępowania
 • Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
 • Wniosek o przedłużenie terminu sądowego
 • Wniosek o zawieszenie postępowania
 • Zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania
 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
 • Wniosek pozwanego o umorzenie zawieszonego postępowania
 • Wniosek o odroczenie rozprawy (z powodu wad wezwania)
 • Wniosek pozwanego o ograniczenie rozprawy do rozpoznania zarzutów formalnych
 • Wniosek pozwanego o ograniczenie rozprawy do rozpoznania zagadnienia wstępnego
 • Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia
 • Wniosek pozwanego o wydanie zarządzenia w przedmiocie przedstawienia dokumentu znajdującego się w posiadaniu osoby trzeciej
 • Zmiana powództwa (przedmiotowa)
 • Pismo przygotowawcze
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Wniosek o uchylenie prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
 • Zgłoszenie pełnomocnictwa do doręczeń
 • Zgłoszenie pełnomocnictwa w procesie
 • Zgłoszenie pełnomocnictwa szczególnego
 • Zgłoszenie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru przedmiotu świadczenia w postępowaniu egzekucyjnym
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa

Zaskarżanie orzeczeń sądowych

 • Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego
 • Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego
 • Apelacja oparta na zarzutach faktycznych i naruszeniu prawa procesowego
 • Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach
 • Apelacja oparta na zarzucie nierozpoznania istoty sprawy
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku
 • Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego
 • Skarga kasacyjna oparta na podstawie naruszenia przepisów postępowania
 • Odpowiedź na apelację
 • Odpowiedź na skargę kasacyjną
 • Cofnięcie apelacji
 • Cofnięcie skargi kasacyjnej
 • Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia kosztów sądowych
 • Zażalenie na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu
 • Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu
 • Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu
 • Zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia
 • Odpowiedź na zażalenie
 • Skarga o wznowienie postępowania z powodu nieważności
 • Skarga o wznowienie postępowania z tzw. właściwych przyczyn restytucyjnych
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat