Prawo egzekucyjne

Prawo egzekucyjne reguluje zasady i tryb postępowania organów egzekucyjnych uprawnionych do wykonywania tytułów wykonawczych za pomocą prawnych środków przymusu.

Sprawy egzekucyjne przynależą do zakresu działalności sądów rejonowych oraz działających przy tych sądach komorników sądowych, którzy wykonują wszystkie czynności egzekucyjne, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów, stanowiących jednocześnie organy nadzorujące czynności komorników.

W zakresie prawa egzekucyjnego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

Pozwy i wnioski do sądu

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu (wyrokowi) sądowemu
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która przejęła obowiązki pracodawcy w trybie art. 231 KP jako jego następca prawny
 • Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
 • Skarga na czynność komornika
 • Skarga na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną dłużnika
 • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • Pozew przeciwegzekucyjny osoby trzeciej o zwolnienie od egzekucji
 • Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
 • Wniosek wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu

Wnioski wierzyciela do komornika o wszczęcie, zawieszenie i umorzenie egzekucji sądowej:

 • Wniosek dotyczący udzielenia przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych
 • Wniosek łączny o wszczęcie egzekucji (z ruchomości, rachunku bankowego, wierzytelności oraz wynagrodzenia za pracę)
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia i opuszczenia lokalu (eksmisję)
 • Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wnioski wierzyciela do komornika w trakcie egzekucji:

 • Przeprowadzenie drugiej licytacji ruchomości
 • Przejęcie na własność ruchomości
 • Dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości
 • Przeprowadzenie drugiej licytacji nieruchomości
 • Zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Oświadczenia wierzyciela składane komornikowi:

 • Poparcie lub nie poparcie przez pełnoletniego wierzyciela egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • Spełnienie świadczenia przez dłużnika
 • Zmiana miejsca zamieszkania

Wnioski dłużnika składane do komornika:

 • Rozłożenie długu na raty
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Oświadczenia dłużnika składane komornikowi:

 • Spełnienie świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela
 • Zmiana miejsca pobytu

Inne wnioski składane do komornika:

 • Wszczęcie postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenie roszczenia
 • Sporządzenie protokołu stanu faktycznego
 • Sporządzenie spisu inwentarza

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat