Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe jest częścią prawa karnego, które wyodrębnia się ze względu na szczególny przedmiot ochrony

Dotyczy ono bowiem zwalczania przestępstw i wykroczeń, które skierowane są przeciwko fiskalnemu interesowi państwa. Reguluje ono stosunki wynikające z naruszenia zakazów czy zakazów prawa finansowego. Posługuje się tymi samymi narzędziami co prawo karne, a więc karami i środkami karnymi.

W zakresie prawa karnego skarbowego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

 • Apelacja obrońcy oskarżonego (bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 § 1 pkt 4 KPK)
 • Apelacja obrońcy oskarżonego (bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 § 1 pkt 9 i 11 KPK)
 • Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 1−3 KPK)
 • Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 4 KPK)
 • Kasacja obrońcy z powodu rażącej obrazy prawa procesowego (art. 523 § 1 KPK)
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 KPK)
 • Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 93a § 3 w zw. z art. 422 § 4 KPK)
 • Wniosek o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 § 2 KPK)
 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji (art. 126 § 1 KPK)
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie (art. 422 § 1 KPK)
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku (art. 532 § 1 KPK)
 • Wniosek o wyznaczenie rozprawy w postępowaniu o przestępstwo skarbowe (art. 177 KKS)
 • Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego (propter crimina)
 • Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego (propter noviter producta)
 • Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania z przyczyn wskazanych w art. 540b KPK
 • Wniosek skazanego o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty od kasacji (art. 527 § 1 w zw. z art. 623 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odtworzenia akt postępowania (art. 165 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia sprzeczności interesów w obronie podejrzanych (art. 85 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary (art. 178 § 4 KKW)
 • Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania (art. 236 § 1 w zw. z art. 219 § 2 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 KPK)

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat