Prawo karne

Prawo karne to zbiór przepisów, których celem jest zwalczanie niepożądanych czynów, zwanych przestępstwami, za pomocą właściwych środków, do których należą kary, środki karne i środki zabezpieczające.

Prawo karne możemy podzielić na prawo karne materialne, które określa podstawowe zasady oraz czyny, które stanowią przestępstwa wraz z sankcjami za ich popełnienie oraz prawo karne formalne (procesowe), które reguluje sposób postępowania odpowiednich organów. Sprawy wykonania kar reguluje prawo karne wykonawcze.

W zakresie prawa karnego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

Umorzenie i zawieszenie postępowania

 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 § 1 KPK)
 • Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego w celu późniejszego umorzenia postępowania z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 § 2 in principio KPK)
 • Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 § 2 in fine KPK)
 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania przygotowawczego w celu jego późniejszego umorzenia z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 § 2 in fine KPK)
 • Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego ze względu na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 3 KPK)
 • Wniosek o ściganie (art. 12 § 1 KPK)
 • Wniosek o ściganie, z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 KPK)
 • Wniosek o ściganie osoby najbliższej (art. 12 § 2 KPK)
 • Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 3 KPK)
 • Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 KPK)
 • Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej (art. 13 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 in principio KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 in fine KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 in principio KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu stanowienia przez ustawę, że sprawca nie popełnia przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 2 in fine KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu (art. 17 § 1 pkt 3 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu stanowienia przez ustawę, że sprawca nie podlega karze (art. 17 § 1 pkt 4 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu śmierci podejrzanego (art. 17 § 1 pkt 5 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu przedawnienia karalności (art. 17 § 1 pkt 6 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o ten sam czyn (art. 17 § 1 pkt 7 in principio KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu toczenia się wcześniej wszczętego postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o ten sam czyn (art. 17 § 1 pkt 7 in fine KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepodlegania sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych (art. 17 § 1 pkt 8 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku zezwolenia na ściganie (art. 17 § 1 pkt 10 in principio KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku wniosku o ściganie (art. 17 § 1 pkt 10 in fine KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu wygaśnięcia prawa do oskarżenia (art. 17 § 1 pkt 11 KPK)
 • Wniosek o odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art. 18 § 1 KPK)
 • Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art. 18 § 1 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej o stwierdzeniu poważnego uchybienia w jej działaniu (art. 19 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej za nieudzielanie wyjaśnień w terminie (art. 19 § 3 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o rażącym naruszeniu przez obrońcę (pełnomocnika) obowiązków procesowych (art. 20 § 1 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie okręgowej izby radców prawnych o rażącym naruszeniu przez pełnomocnika obowiązków procesowych (art. 20 § 1 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego prokuratora o rażącym naruszeniu obowiązków procesowych przez prokuratora występującego w charakterze oskarżyciela publicznego (art. 20 § 2 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego prokuratora o rażącym naruszeniu przez prokuratora obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym (art. 20 § 2 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego policjanta o rażącym naruszeniu przez tego policjanta obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym (art. 20 § 2 KPK)
 • Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego (art. 22 § 1 KPK)
 • Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego (art. 22 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania przygotowawczego (art. 22 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego (art. 22 § 2 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie sądu rodzinnego w celu rozważenia zastosowania odpowiednich środków (art. 23 KPK)
 • Wniosek o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art. 23a § 1 KPK)

Właściwość sądu

 • Wniosek o skierowanie wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu jako sądowi pierwszej instancji (art. 25 § 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości rzeczowej sądu i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 1 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu przez sąd swojej niewłaściwości rzeczowej i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu przez sąd swojej niewłaściwości miejscowej i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości rzeczowej i przekazania sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości miejscowej i przekazania sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 3 KPK)
 • Wniosek o wystąpienie do sądu wyższego rzędu o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na to, że większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 36 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na to, że większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 35 § 3 KPK)
 • Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 KPK)

Wyłączenie sędziego i innego organu

 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia sędziego z mocy prawa ze względu na to, że sprawa dotyczy go bezpośrednio (art. 40 § 1 pkt 1 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia sędziego z mocy prawa ze względu na to, że jest małżonkiem strony (art. 40 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem pokrzywdzonego (art. 40 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem obrońcy (art. 40 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem pełnomocnika (art. 40 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem przedstawiciela ustawowego (art. 40 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że pozostaje we wspólnym pożyciu ze stroną lub pokrzywdzonym (obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym) (art. 40 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest krewnym lub powinowatym strony, pokrzywdzonego, obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub pozostającym z nim we wspólnym pożyciu (art. 40 § 1 pkt 3 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka (art. 40 § 1 pkt 4 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że w tej samej sprawie występował jako biegły (art. 40 § 1 pkt 4 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako prokurator (art. 40 § 1 pkt 5 in principio KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako obrońca (art. 40 § 1 pkt 5 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako pełnomocnik (art. 40 § 1 pkt 5 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako przedstawiciel ustawowy strony (art. 40 § 1 pkt 5 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że prowadził postępowanie przygotowawcze (art. 40 § 1 pkt 5 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia (art. 40 § 1 pkt 6 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że wydał zaskarżone zarządzenie (art. 40 § 1 pkt 6 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art. 40 § 1 pkt 9 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że prowadził mediację (art. 40 § 1 pkt 10 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie postępowania (art. 40 § 3 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia zaskarżonego w trybie kasacji (art. 40 § 3 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą nadzwyczajną (art. 40 § 3 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego (art. 41 § 1 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego (art. 41 § 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa ławnika ze względu na to, że prowadził postępowanie przygotowawcze (art. 40 § 1 pkt 5 w zw. z art. 44 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa referendarza sądowego ze względu na pozostawanie we wspólnym pożyciu z pokrzywdzoną (art. 40 § 1 pkt 2 w zw. z art. 44 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa prokuratora jako prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa (art. 40 § 1 pkt 4 w zw. z art. 47 § 1 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie prokuratora jako oskarżyciela publicznego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do  jego bezstronności w sprawie, zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego (art. 41 § 2 w zw. z art. 47 § 1 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa policjanta jako prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że w sprawie tej występował jako świadek (art. 40 § 1 pkt 4 w zw. z art. 47 § 1 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa strażnika Straży Leśnej jako prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa (art. 40 § 1 pkt 4 w zw. z art. 47 § 1 KPK)

Strony

 • Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody tytułem środka kompensacyjnego (art. 49a KPK)
 • Oświadczenie pokrzywdzonego, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 KPK)
 • Oświadczenie pokrzywdzonego o przystąpieniu do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy (art. 54 § 2 KPK)
 • Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (art. 55 § 1 i 2 KPK)
 • Oświadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (art. 55 § 3 KPK)
 • Stanowisko oskarżyciela posiłkowego niemogącego brać udziału w postępowaniu ze względu na ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych przez sąd (art. 56 § 4 KPK)
 • Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia (art. 57 § 1 KPK)
 • Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 58 § 1 KPK)
 • Oświadczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 58 § 1 KPK)
 • Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego, który samodzielnie wniósł akt oskarżenia, o wstąpieniu w prawa zmarłego oskarżyciela posiłkowego z wnioskiem o podjęcie umorzonego postępowania (art. 58 § 2 w zw. z art. 61 § 1 KPK)
 • Oświadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art. 59 § 2 KPK)
 • Wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie z urzędu postępowania przez prokuratora o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 KPK)
 • Wniosek pokrzywdzonego o wstąpienie prokuratora do postępowania prowadzonego w sprawie z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 KPK)
 • Oświadczenie pokrzywdzonego o podtrzymaniu oskarżenia jako prywatnego (art. 60 § 4 KPK)
 • Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela prywatnego o wstąpieniu w jego prawa (art. 61 § 1 KPK)
 • Oświadczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego oskarżyciela prywatnego o wstąpieniu w jego prawa (art. 61 § 1 KPK)
 • Wniosek podejrzanego tymczasowo aresztowanego o zezwolenie na porozumienie się z obrońcą (art. 73 § 1 KPK)
 • Wniosek obrońcy o zezwolenie na porozumienie się z oskarżonym tymczasowo aresztowanym (art. 73 § 1 KPK)
 • Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca zamieszkania (art. 75 § 1 KPK)
 • Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca pobytu (art. 75 § 1 KPK)
 • Zażalenie oskarżonego na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym sprowadzeniu (art. 75 § 2 KPK)
 • Żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 KPK)
 • Żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu w celu dokonania określonej czynności procesowej (art. 78 § 1a KPK)
 • Wniosek o cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 79 § 4 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o wyznaczenie nowego obrońcy w miejsce dotychczasowego (art. 81 § 2 KPK)
 • Wniosek obrońcy o wyznaczenie nowego obrońcy w miejsce dotychczasowego (art. 81 § 2 KPK)
 • Ustanowienie obrońcy przez oskarżonego (art. 83 § 1 KPK)
 • Ustanowienie obrońcy przez inną osobę (art. 83 § 1 KPK)
 • Wniosek dotychczasowego obrońcy o wyznaczenie innego obrońcy dla dokonania czynności poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy (art. 84 § 2 KPK)
 • Informacja obrońcy z urzędu o niestwierdzeniu podstaw do wniesienia kasacji (art. 84 § 3 KPK)
 • Informacja obrońcy z urzędu o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania (art. 84 § 3 KPK)
 • Informacja obrońcy z urzędu o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia skargi od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 84 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu sprzeczności interesów oskarżonych i zakreśleniu terminu do ustanowienia innych obrońców (art. 85 § 2 KPK)
 • Ustanowienie pełnomocnika przez stronę (art. 87 § 1 KPK)
 • Ustanowienie pełnomocnika przez osobę niebędącą stroną (art. 87 § 2 KPK)
 • Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 88 w zw. z art. 78 § 1 KPK)
 • Zgłoszenie udziału przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniu sądowym (art. 90 § 1 KPK)
 • Upoważnienie przedstawiciela organizacji społecznej reprezentującego tę  organizację w postępowaniu sądowym (art. 90 § 2 KPK)

Czynności procesowe i odtworzenie akt

 • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 4 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 4 KPK)
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji (art. 107 § 1 KPK)
 • Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa osoby uprawnionej do udziału w czynności z wnioskiem o nieprzeprowadzenie czynności bez jej udziału (art. 117 § 2 KPK)
 • Wniosek o przywrócenie terminu zawitego (art. 126 § 1 KPK)
 • Wniosek o przywrócenie terminu zawitego i wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 126 § 1 i art. 127 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu (art. 126 § 3 KPK)
 • Wskazanie adresata do doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 138 KPK)
 • Informacja o zmianie adresu (art. 139 § 1 KPK)
 • Oświadczenie o otrzymaniu pisma procesowego (art. 142 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa protokolanta (art. 146 § 1 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie stenografa (art. 146 § 1 KPK)
 • Wniosek o wydanie kopii zapisu dźwięku lub obrazu (art. 147 § 4 KPK)
 • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 152 KPK)
 • Wniosek o sprostowanie protokołu posiedzenia (art. 152 KPK)
 • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w protokole rozprawy (art. 154 KPK)
 • Wniosek o udostępnienie akt sprawy sądowej (art. 156 § 1 KPK)
 • Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy sądowej (art. 156 § 1 KPK)
 • Wniosek o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy (art. 156 § 2 KPK)
 • Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (art. 156 § 3 KPK)
 • Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego (art. 156 § 5 KPK)
 • Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów i kopii z akt postępowania przygotowawczego (art. 156 § 5 KPK)
 • Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii z akt postępowania przygotowawczego (art. 156 § 5 KPK)
 • Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art. 156 § 5a KPK)
 • Żądanie oskarżonego wydania bezpłatnie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia (art. 157 § 1 KPK)
 • Wniosek o zezwolenie na sporządzenie odpisu protokołu czynności (art. 157 § 3 KPK)
 • Zażalenie na odmowę udostępnienia obrońcy akt w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 KPK)
 • Wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160 § 1 KPK)
 • Wniosek co do sposobu odtworzenia akt sprawy (art. 162 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie co do odtworzenia akt sprawy (art. 165 § 2 KPK)

Postępowanie dowodowe

 • Wniosek dowodowy w postępowaniu sądowym (art. 167 KPK)
 • Wniosek dowodowy w postępowaniu przygotowawczym (art. 167 KPK)
 • Wniosek dowodowy zmierzający do wykrycia lub oceny właściwego dowodu (art. 169 § 2 KPK)
 • Wniosek o dopuszczenie do udziału w przesłuchaniu osoby, która nie ukończyła 15 lat, jej przedstawiciela ustawowego (art. 171 § 3 KPK)
 • Wniosek o przeprowadzenie konfrontacji (art. 172 KPK)
 • Spis treści XI 158. Wniosek o dokonanie okazania (art. 173 § 1 KPK)
 • Żądanie umożliwienia złożenia wyjaśnień na piśmie (art. 176 § 1 KPK)
 • Wniosek o przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art. 177 § 1a KPK)
 • Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu jego pobytu (art. 177 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o zezwoleniu na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie zezwolenia na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 KPK)
 • Wniosek o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 5 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 5 KPK)
 • Wniosek o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o uchyleniu postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 8 KPK)
 • Wniosek o jednorazowe przesłuchanie świadka przez sąd (art. 185b KPK)
 • Wniosek o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa (art. 192 § 2 KPK)
 • Wniosek o pobranie odcisków daktyloskopijnych, wymazów ze śluzówki policzków, włosów, śliny, próby pisma, zapachu, wykonania fotografii lub dokonania utrwalenia głosu w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów (art. 192a KPK)
 • Wniosek o powołanie biegłego (art. 193 § 1 KPK)
 • Wniosek o zwrócenie się do instytucji naukowej lub specjalistycznej o wydanie opinii (art. 193 § 2 KPK)
 • Wniosek biegłego o zwolnienie go z obowiązków biegłego (art. 195 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie biegłego i powołanie na jego miejsce innego biegłego (art. 196 § 1 i 2 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do jego wiedzy i o powołanie innego biegłego (art. 196 § 3 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do jego bezstronności i o powołanie innego biegłego (art. 196 § 3 KPK)
 • Wniosek o powołanie innego biegłego (art. 201 KPK)
 • Wniosek o powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art. 202 § 1 KPK)
 • Wniosek biegłych psychiatrów o powołanie do udziału w wydaniu opinii biegłego lub biegłych innych specjalności (art. 202 § 2 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie biegłego psychiatry (art. 202 § 4 KPK)
 • Wniosek biegłych lekarzy psychiatrów o umieszczenie oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 KPK)
 • Wniosek zakładu leczniczego o przedłużenie obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art. 203 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art. 203 § 4 KPK)
 • Wniosek o wezwanie tłumacza (art. 204 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa tłumacza (art. 204 § 3 w zw. z art. 196 § 1 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa specjalisty (art. 206 § 1 w zw. z art. 196 § 1 KPK)
 • Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań specjalisty jako świadka (art. 206 § 2 KPK)
 • Wniosek o dokonanie oględzin miejsca (art. 207 § 1 KPK)
 • Wniosek o dokonanie oględzin osoby (art. 207 § 1 KPK)
 • Wniosek o dokonanie oględzin rzeczy (art. 207 § 1 KPK)
 • Wniosek o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok (art. 209 § 1 KPK)
 • Wniosek o zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu (art. 210 KPK)
 • Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 211 KPK)
 • Wniosek o zarządzenie badań oskarżonego przez biegłych psychologów (art. 215 KPK)
 • Wniosek o zarządzenie badań podejrzanego przez biegłych lekarzy (art. 215 KPK)
 • Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która przeprowadziła wywiad (art. 216 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o wydanie rzeczy (art. 236 § 1 w zw. z art. 217 § 1 KPK)
 • Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 236 § 1 w zw. z art. 217 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o wydaniu korespondencji i przesyłki, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną (art. 236 § 1 w zw. z art. 218 § 1 KPK)
 • Wniosek o zwrot zatrzymanej korespondencji i przesyłki (art. 218 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu (art. 236 § 1 w zw. z art. 219 § 1 KPK)
 • Zażalenie na sposób przeszukania (art. 236 § 1 w zw. z art. 219 § 1 KPK)
 • Zażalenie na niewydanie pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane (art. 236 § 1 w zw. z art. 228 § 3 KPK)
 • Zażalenie na niezwrócenie zatrzymanych rzeczy, gdy nie nastąpiło zatwierdzenie zatrzymania rzeczy lub przeszukania w ciągu 7 dni (art. 236 § 1 w zw. z art. 230 § 1 KPK)
 • Wniosek o stwierdzenie zbędności zatrzymanych rzeczy dla postępowania karnego (art. 230 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrócenia zatrzymanych rzeczy mimo ich zbędności dla postępowania karnego (art. 236 § 1 w zw. z art. 230 § 2 KPK)
 • Zażalenie na przekazanie właściwemu urzędowi lub instytucji zatrzymanych rzeczy, których posiadanie jest zabronione (art. 236 § 1 w zw. z art. 230 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o złożeniu zatrzymanej rzeczy do depozytu sądowego (art. 236 § 1 w zw. z art. 231 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o przekazaniu zatrzymanej rzeczy na przechowanie właściwej instytucji (art. 236 § 1 w zw. z art. 231 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o sprzedaży rzeczy w trybie określonym dla właściwych organów postępowania wykonawczego (art. 236 § 1 w zw. z art. 232 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zniszczeniu zatrzymanych przedmiotów lub substancji (art. 236 § 1 w zw. z art. 232a § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych (art. 240 w zw. z art. 237 § 1 KPK)
 • Wniosek o wystąpienie o zniszczenie utrwalonych zapisów treści rozmów telefonicznych jako niemających znaczenia dla postępowania karnego (art. 238 § 3 KPK)

Środki przymusu

 • Żądanie zatrzymanego umożliwienia niezwłocznego kontaktu z adwokatem (art. 245 § 1 KPK)
 • Żądanie zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej (art. 245 § 3 KPK)
 • Zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (art. 247 § 6 w zw. z art. 246 § 1 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie obrońcy o przesłuchaniu oskarżonego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego (art. 249 § 3 KPK)
 • Wniosek pokrzywdzonego o wystąpienie przez prokuratora do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego (art. 250 § 2 KPK)
 • Wniosek oskarżyciela posiłkowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego (art. 258 § 1 pkt 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji (art. 252 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art. 252 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia społecznego (art. 252 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia osobistego (art. 252 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu warunkowego dozoru Policji (art. 275 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu w czynnościach służbowych (art. 252 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu (art. 252 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu (art. 252 § 2 KPK)
 • Wniosek matki oskarżonego o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 253 § 1 KPK)
 • Wniosek ojca oskarżonego o zmianę tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe (art. 253 § 1 KPK)
 • Oświadczenie pokrzywdzonego o rezygnacji z zawiadamiania o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy (art. 253 § 3 KPK)
 • Wniosek obrońcy oskarżonego do sądu o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 KPK)
 • Wniosek obrońcy oskarżonego do sądu o zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego na inny (art. 254 § 1 KPK)
 • Wniosek obrońcy oskarżonego do prokuratora o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 KPK)
 • Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego (art. 254 § 1 KPK)
 • Wniosek o zmianę warunków dozoru Policji (art. 254 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o warunkowym tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 KPK)
 • Wniosek o wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym (art. 260 KPK)
 • Wskazanie przez oskarżonego osoby najbliższej, którą należy zawiadomić o tymczasowym aresztowaniu (art. 261 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu innej osoby niż osoba najbliższa (art. 261 § 2 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie sądu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi tymczasowo aresztowanego (art. 262 § 1 pkt 1 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie opieki społecznej w celu roztoczenia opieki nad osobą niedołężną lub chorą, którą opiekował się aresztowany (art. 262 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o zawiadomienie właściwego organu w celu podjęcia środków zmierzających do zabezpieczenia mienia aresztowanego (art. 262 § 1 pkt 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK)
 • Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 § 1 KPK)
 • Cofnięcie poręczenia majątkowego (art. 269 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 3 KPK)
 • Wniosek o przyjęcie poręczenia społecznego (art. 271 § 1 KPK)
 • Wniosek o przyjęcie poręczenia osoby godnej zaufania (art. 272 KPK)
 • Powiadomienie o poczynaniach oskarżonego zmierzających do uchylania się od obowiązku stawienia się na wezwanie lub do utrudniania w inny bezprawny sposób postępowania (art. 273 § 2 KPK)
 • Wniosek o zastosowanie nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 1 KPK)
 • Wniosek o skierowanie przez Policję wniosku do prokuratora o zastosowanie nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 2 KPK)
 • Wniosek o zarządzenie poszukiwań podejrzanego (art. 278 KPK)
 • Wniosek o poszukiwanie oskarżonego listem gończym (art. 279 § 1 KPK)
 • Oświadczenie oskarżonego w przedmiocie wydania listu żelaznego (art. 281 KPK)
 • Oświadczenie oskarżonego w przedmiocie wydania listu żelaznego z wnioskiem o złożenie poręczenia majątkowego (art. 283 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art. 284 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego w zakresie nieorzeczenia przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 284 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie (art. 290 § 2 w zw. z art. 285 § 1 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka (art. 290 § 2 w zw. z art. 285 § 2 KPK)
 • Wniosek o uchylenie kary pieniężnej (art. 286 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na świadka za bezpodstawne uchylanie się od złożenia zeznania (art. 290 § 2 w zw. z art. 287 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu (art. 290 § 2 w zw. z art. 287 § 2 KPK)
 • Wniosek o dokonanie zabezpieczenia majątkowego (art. 291 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 KPK)

Postępowanie przygotowawcze

 • Wniosek podejrzanego o przesłuchanie go z udziałem obrońcy (art. 301 KPK)
 • Zażalenie osoby niebędącej stroną na postanowienie naruszające jej prawa (art. 302 § 1 KPK)
 • Zażalenie osoby niebędącej stroną na czynności naruszające jej prawa (art. 302 § 2 i 3 KPK)
 • Zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa (art. 302 § 2 KPK)
 • Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu (art. 304 § 1 KPK)
 • Zawiadomienie o przestępstwie przez instytucję państwową lub samorządową (art. 304 § 2 KPK)
 • Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 pkt 1 KPK)
 • Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1a pkt 1 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 i art. 429 § 2 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1a pkt 1 i art. 429 § 2 KPK)
 • Zażalenie na bezczynność organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 3 KPK)
 • Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw zarzutów (art. 313 § 3 KPK)
 • Wniosek o dokonanie czynności śledztwa (art. 315 § 1 KPK)
 • Wniosek o dokonanie czynności śledztwa oraz zawiadomienia o terminie i miejscu tej czynności w celu wzięcia w niej udziału (art. 315 § 1 i 2 KPK)
 • Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa, której nie można powtórzyć na rozprawie (art. 316 § 1 KPK)
 • Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd (art. 316 § 3 KPK)
 • Żądanie dopuszczenia do udziału w czynnościach śledztwa (art. 317 § 1 KPK)
 • Wniosek podejrzanego o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania (art. 321 § 1 KPK)
 • Wniosek o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia (art. 321 § 5 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych (art. 323 § 2 KPK)
 • Wniosek o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 1 KPK)
 • Wniosek o wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 2 KPK)
 • Wniosek do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego jako niezasadnego (art. 328 § 1 KPK)
 • Protokół uzgodnienia prokuratora i podejrzanego wystąpienia zamiast z aktem oskarżenia z wnioskiem o skazanie na posiedzeniu (art. 335 § 1 KPK)
 • Protokół uzgodnienia prokuratora i podejrzanego dołączenia do aktu oskarżenia wniosku o skazanie na posiedzeniu (art. 335 § 2 KPK)
 • Wniosek o sporządzenie i skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 336 § 1 KPK)

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

 • Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia jego braków (art. 337 § 1 KPK)
 • Wniosek pokrzywdzonego o poinformowanie o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 KPK)
 • Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 KPK)
 • Wniosek o skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 338a KPK)
 • Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia prezesa sądu (art. 339 § 3 KPK)
 • Sprzeciw co do warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 2 KPK)
 • Zażalenie na zawarte w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych (art. 342 § 4 KPK)
 • Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa (art. 344a § 1 i art. 9 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o przekazaniu sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa (art. 344a § 3 KPK)
 • Stanowisko obrońcy w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej (art. 349 § 6 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy ze względu na niezachowanie 7-dniowego terminu między doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy (art. 353 § 2 KPK)
 • Wniosek o doprowadzenie na rozprawę (art. 353 § 3 KPK)
 • Wniosek przedstawiciela środków masowego przekazu o zezwolenie na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy (art. 357 § 1 KPK)
 • Wniosek strony o wyrażenie zgody na utrwalanie przez stronę przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 KPK)
 • Żądanie wyłączenia jawności rozprawy przez osobę, która złożyła wniosek o ściganie (art. 360 § 1 pkt 3 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na to, że oskarżonym jest nieletni (art. 360 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat (art. 360 § 1 pkt 2 KPK)
 • Żądanie oskarżonego pozostawienia na sali rozpraw określonych osób w rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności (art. 361 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu oskarżonego (art. 376 § 1 KPK)
 • Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego nawiązanego z wyboru (art. 378 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o zwolnienie obrońcy z urzędu z jego obowiązków i wyznaczenie innego obrońcy (art. 378 § 2 KPK)
 • Wniosek obrońcy wyznaczonego z urzędu o zwolnienie z obowiązków i wyznaczenie innego obrońcy (art. 378 § 2 KPK)
 • Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 387 § 1 KPK)
 • Sprzeciw pokrzywdzonego w przedmiocie uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 387 § 2 KPK)
 • Wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw (art. 395 KPK)
 • Wniosek o sprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności w celu udziału w czynności przeprowadzanej przez sędziego wyznaczonego lub sąd wezwany (art. 396 § 3 KPK)
 • Wniosek o przerwanie rozprawy i zakreślenie oskarżycielowi publicznemu terminu do przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoliłoby na usunięcie dostrzeżonych braków postępowania przygotowawczego (art. 396a § 1 w zw. z art. 9 § 2 KPK)
 • Wniosek o odroczenie rozprawy (art. 404 § 1 KPK)
 • Wniosek o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie co do przepadku (art. 420 § 1 KPK)
 • Wniosek o uzupełnienie wyroku przez zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary pozbawienia wolności (art. 420 § 1 KPK)
 • Wniosek o uzupełnienie wyroku przez prawidłowe zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary (art. 420 § 2 KPK)
 • Wniosek o sprowadzenie oskarżonego tymczasowo aresztowanego na posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia co do dowodów rzeczowych (art. 420 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie zaliczenia zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów (art. 420 § 4 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżyciela posiłkowego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 1 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 3 KPK)

Postępowanie apelacyjne

 • Apelacja od uzasadnienia wyroku (art. 425 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławczego o przeprowadzeniu obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art. 426 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławczego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 426 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławczego o nałożeniu kary porządkowej (art. 426 § 2 KPK)
 • Odpowiedź na apelację (art. 428 § 2 KPK)
 • Odpowiedź na zażalenie (art. 428 § 2 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania (art. 430 § 2 KPK)
 • Cofnięcie apelacji (art. 431 § 1 KPK)
 • Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art. 431 § 2 KPK)
 • Wniosek o orzeczenie na korzyść oskarżonego w wyniku rozpoznania apelacji wniesionej na jego niekorzyść (art. 434 § 2 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku na korzyść oskarżonego mimo niewniesienia przez niego apelacji (art. 435 KPK)
 • Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych uchybień (art. 436 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu w części dotyczącej winy (art. 438 pkt 1 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie niedotyczącym kwalifikacji prawnej czynu w części dotyczącej kary (art. 438 lit. a KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 3 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego zastosowania środka zabezpieczającego (art. 438 pkt 4 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego niezastosowania środka zabezpieczającego (art. 438 pkt 4 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka karnego (art. 438 pkt 4 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego niezastosowania przepadku przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa (art. 438 pkt 4 KPK)
 • Apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów (art. 438 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt 1 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby niezdolnej do orzekania (art. 439 § 1 pkt 1 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby podlegającej wyłączeniu z mocy prawa (art. 439 § 1 pkt 1 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby podlegającej wyłączeniu z mocy prawa (art. 439 § 1 pkt 1 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu (art. 439 § 1 pkt 2 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie nieobecności członka składu orzekającego na całej rozprawie (art. 439 § 1 pkt 2 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd powszechny w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego (art. 439 § 1 pkt 3 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd szczególny w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego (art. 439 § 1 pkt 3 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu (art. 439 § 1 pkt 4 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego nieznanego ustawie (art. 439 § 1 pkt 5 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie naruszenia zasady większości głosów (art. 439 § 1 pkt 6 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie niepodpisania wyroku przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu (art. 439 § 1 pkt 6 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści wyroku, uniemożliwiającej jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt 7 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, pomimo że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone (art. 439 § 1 pkt 8 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że oskarżony zmarł (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 5 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że nastąpiło przedawnienie karalności (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 6 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że oskarżony nie podlegał orzecznictwu polskich sądów karnych (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 8 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku wymaganego zezwolenia na ściganie (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 10 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku mimo braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 10 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku mimo wystąpienia okoliczności wyłączającej ściganie (art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie nieposiadania przez oskarżonego obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 KPK (art. 439 § 1 pkt 10 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie niebrania udziału obrońcy w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy (art. 439 § 1 pkt 10 KPK)
 • Apelacja oparta na zarzucie rozpoznania sprawy podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (art. 439 § 1 pkt 11 KPK)
 • Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego ze względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe (art. 440 KPK)
 • Wniosek o odroczenie rozprawy i przekazanie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy (art. 441 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę (art. 451 KPK)
 • Wniosek o dopuszczenie dowodu na rozprawie odwoławczej (art. 452 § 2 KPK)
 • Wyjaśnienie oskarżonego złożone w przewodzie sądowym w sądzie odwoławczym (art. 453 § 2 KPK)
 • Oświadczenie oskarżonego złożone w przewodzie sądowym w sądzie odwoławczym (art. 453 § 2 KPK)
 • Wniosek oskarżonego złożony w przewodzie sądowym w sądzie odwoławczym (art. 453 § 2 KPK)
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku odwoławczego utrzymującego wyrok w mocy (art. 457 § 2 KPK)

Postępowanie zażaleniowe

 • Zażalenie na postanowienie zamykające drogę do wydania wyroku (art. 459 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie co do środka zabezpieczającego (art. 459 § 2 KPK)
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 KPK)
 • Wniosek o zezwolenie na wzięcie udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego (art. 464 § 2 KPK)

Postępowanie szczególne

 • Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego (art. 487 KPK)
 • Skarga pokrzywdzonego o popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 1 KPK)
 • Wniosek o zlecenie przez sąd dokonania przez Policję czynności dowodowych w sprawie z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 2 KPK)
 • Wniosek o wyznaczenie odpowiedniego terminu dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art. 489 § 2 KPK)
 • Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze (art. 491 § 1 KPK)
 • Odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 i 2 KPK)
 • Zgoda oskarżonego na umorzenie postępowania z powodu odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 KPK)
 • Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę główną (art. 496 § 3 KPK)
 • Wzajemny akt oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego pozostający w związku z czynem zarzucanym oskarżonemu (art. 497 § 1 KPK)
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym (art. 500 § 1 KPK)
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 KPK)
 • Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art. 506 § 5 KPK)
 • Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 517g § 2 KPK)

Postępowanie kasacyjne

 • Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji (art. 521 § 1 KPK)
 • Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji (art. 521 § 1 KPK)
 • Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 KPK)
 • Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku w zakresie kary (art. 523 § 1 KPK)
 • Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 KPK)
 • Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku w zakresie kary (art. 523 § 1 KPK)
 • Kasacja oskarżonego z powodu uchybień wymienionych w art. 439 KPK (art. 523 § 1 KPK)
 • Odpowiedź na kasację (art. 518 w zw. z art. 428 § 2 KPK)
 • Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 KPK)
 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 KPK)
 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji (art. 524 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji (art. 526 § 2 KPK)
 • Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od kasacji (art. 527 i 623 KPK)
 • Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia kasacji (art. 530 § 3 KPK)
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego kasacją wyroku (art. 532 § 1 in principio KPK)
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji (art. 532 § 1 in fine KPK)
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego kasacją wyroku i zastosowanie poręczenia majątkowego (art. 532 § 2 w zw. z art. 266 KPK)
 • Wniosek o uznanie sprowadzenia oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę w Sądzie Najwyższym za konieczne (art. 535 § 2 KPK)
 • Wniosek o uwzględnienie w całości na posiedzeniu kasacji z powodu jej oczywistej zasadności (art. 535 § 5 KPK)

Skarga na wyrok sądu odwoławczego

 • Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 539a KPK)

Postępowanie o wznowienie postępowania

 • Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem z powodu dopuszczenia się przestępstwa (art. 540 § 1 pkt 1 KPK)
 • Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na ujawnienie nowych faktów lub dowodów (art. 540 § 1 pkt 2 KPK)
 • Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie (art. 540 § 2 KPK)
 • Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na rozstrzygnięcie organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (art. 540 § 3 KPK)
 • Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na to, że skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 KK, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji (art. 540a pkt 1 KPK)
 • Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na uchylenie lub istotną zmianę treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone, gdyż orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo (art. 540a pkt 2 KPK)
 • Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na ujawnienie uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 KPK (art. 542 § 3 KPK)
 • Wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu do sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem (art. 545 § 2 i art. 78 § 1a KPK)
 • Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem (art. 623 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania (art. 547 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania (art. 547 § 1 KPK)
 • Apelacja od wyroku wznawiającego postępowanie i uchylającego zaskarżony wyrok oraz uniewinniającego oskarżonego (art. 547 § 3 KPK)
 • Apelacja od wyroku wznawiającego postępowanie i uchylającego zaskarżony wyrok oraz umarzającego postępowanie (art. 547 § 3 KPK)

Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

 • Wniosek o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania (art. 549 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania (art. 550 § 3 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania (art. 550 § 3 KPK)
 • Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (art. 552 § 1 KPK)
 • Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 KPK)
 • Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie (art. 552 § 4 in fine KPK)
 • Wniosek o odszkodowanie dla osoby uprawnionej z mocy ustawy do otrzymywania utrzymania od oskarżonego niesłusznie skazanego, który zmarł (art. 556 § 1 pkt 1 KPK)
 • Wniosek o odszkodowanie dla osoby, której zmarły niesłusznie skazany oskarżony stale dostarczał utrzymanie (art. 556 § 1 pkt 2 KPK)
 • Ustanowienie pełnomocnika przez żądającego odszkodowania (art. 556 § 3 KPK)
 • Prośba o ułaskawienie (art. 560 § 1 KPK)
 • Wniosek o wszczęcie postępowania o ułaskawienie z urzędu przez Prokuratora Generalnego (art. 567 § 1 KPK)
 • Wniosek o zlecenie przez Prezydenta RP Prokuratorowi Generalnemu wszczęcia postępowania o ułaskawienie z urzędu (art. 567 § 2 KPK)
 • Wniosek o zlecenie przez Prezydenta RP Prokuratorowi Generalnemu przedstawienia akt sprawy (art. 567 § 2 KPK)
 • Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 KPK)
 • Apelacja od wyroku łącznego (art. 444 § 1 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania o wydanie wyroku łącznego (art. 572 KPK)

Koszty procesu

 • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży (art. 618a § 1 i art. 618k § 1 KPK)
 • Wniosek świadka o zwrot zarobku utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu (art. 618b § 1 i art. 618k § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków (art. 623 KPK)
 • Wniosek oskarżonego o zwolnienie od zapłaty kosztów sądowych (art. 624 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżyciela posiłkowego o zwolnienie od zapłaty kosztów sądowych (art. 640 w zw. z art. 624 § 1 KPK)
 • Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od zapłaty zryczałtowanej równowartości wydatków (art. 624 § 2 KPK)
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu (art. 626 § 3 KPK)
 • Wniosek o ustalenie wysokości kosztów procesu (art. 626 § 2 KPK)
 • Wniosek o zasądzenie kosztów procesu (art. 628 pkt 1 KPK)

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat