Prawo odszkodowawcze

Prawo odszkodowawcze reguluje obowiązek świadczeń należnych w przypadkach określonych w przepisach prawa podmiotowi,

który doznał uszczerbku w majątku (szkoda majątkowa), na osobie (szkoda osobowa) lub innych dobrach (szkoda niemajątkowa – krzywda). Źródłem powstania obowiązku naprawienia szkody może być czyn niedozwolony (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). W obu przypadkach warunkiem powstania obowiązku naprawienia szkody jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem, które ją spowodowało.

W zakresie prawa odszkodowawczego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

  • Powództwo o zwrot świadczenia oraz o odszkodowanie przeciwko nieumocowanemu pełnomocnikowi
  • Powództwo o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy
  • Powództwo przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu
  • Powództwo o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego
  • Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy
  • Powództwo przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki
  • Powództwo przeciwko spedytorowi o odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości
  • Powództwo o odszkodowanie za utratę rzeczy oddanej na przechowanie
  • Powództwo o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu
  • Powództwo o odszkodowanie za utratę towarów w czasie ich przyjęcia na skład

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat