Prawo pracy

Prawo pracy to przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Do prawa pracy zalicza się: pracownicze i niepracownicze stosunki zatrudnienia, stosunki pośrednictwa pracy, wewnątrzorganizacyjne stosunki zbiorowych podmiotów prawa pracy (pracodawcy, załogi zakładów pracy, związki zawodowe) oraz zbiorowe stosunki zachodzące między tymi podmiotami.

W zakresie prawa pracy Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

 • Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy (art. 189 KPC)
 • Pozew pracownika – inspektora pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy – umowy o pracę (art. 10 ust. 1 pkt 11 PIPU, art. 631 , 461 § 11 , art. 476 § 1 pkt 11 KPC)
 • Pozew pracownika o nawiązanie stosunku pracy – zawarcie umowy o pracę (art. 53 § 5 KP)
 • Pozew członka spółdzielni o nawiązanie (zawarcie) spółdzielczej umowy o pracę (art. 182 PrSpółdz)
 • Pozew pracownika o nakazanie złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę w celu zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę lub zapłaty odszkodowania (art. 389 i 390 KC w zw. z art. 300 KP)
 • Pozew o dopuszczenie do pracy (art. 22 KP)
 • Zmiana warunków umowy o pracę
 • Pozew (odwołanie) od wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy (art. 42 KP)
 • Pozew pracownika o ustalenie treści stosunku pracy (art. 189 KPC)
 • Pozew – odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę o przywrócenie do pracy i odszkodowanie (art. 45 KP)
 • Pozew (odwołanie) pracownika od rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 KP)
 • Pozew (odwołanie) pracownika od rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 KP)
 • Pozew (odwołanie) pracownika z powodu niezgodnego z prawem stwierdzenia przez pracodawcę wygaśnięcia umowy o pracę (art. 56–61 w zw. z art. 67 KP)
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyny spowodowanej przez pracodawcę (art. 55 KP)
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu wygaśnięcia umowy o pracę (art. 632 § 2 KP)
 • Pozew pracownika samorządowego o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 KP w zw. z art. 43 ust. 1 PracSamU)
 • Pozew pracownika o zapłatę odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z wyboru (art. 75 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 611 , 622 w zw. z art. 55 § 11 KP)
 • Pozew pracownika o nawiązanie stosunku pracy – zawarcie umowy o pracę (art. 9 ZwGrupU)
 • Pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia za pracę i równowartość innych świadczeń (art. 187 KPC)
 • Pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia – nagrodę jubileuszową (art. 187 KPC)
 • Pozew pracownika o spełnienie przez pracodawcę świadczenia niepieniężnego lub zapłatę (art. 187 KPC)
 • Pozew pracownicy w ciąży zatrudnionej z powołania o zapłatę wynagrodzenia (art. 72 § 2 i 4 KP)
 • Pozew pracownika w ochronie przedemerytalnej zatrudnionego z powołania o zapłatę wynagrodzenia (art. 72 § 3 i 4 KP)
 • Pozew pracownika o zapłatę świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 4–5a FundŚwSocjU)
 • Pozew pracownika o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z powodu mobbingu w pracy (art. 943 KP i art. 187 w zw. z art. 13 KPC)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracownika w mieniu pracodawcy (art. 114, 122, 124 i 125 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody w powierzonym indywidualnie pracownikowi mieniu pracodawcy (art. 124 § 1 pkt 1 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z tytułu niedoboru spowodowanego w mieniu pracodawcy przez pracownika (art. 124 § 2 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z tytułu niedoboru w mieniu powierzonym łącznie pracownikom w ramach ich wspólnej odpowiedzialności materialnej (art. 125 w zw. z art. 124 KP)
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania za brakujące mienie powierzone pracownikowi w ramach osobistego wyposażenia (art. 124 § 1 pkt 2 KP)
 • Pozew pracownika o uchylenie przez sąd pracy kary porządkowej (art. 112 § 2 KP)
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z tytułu utraty jego mienia spowodowanej kradzieżą w zakładzie pracy (art. 187 KPC)
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania za korzystanie przez niego w pracy z własnego sprzętu (art. 187 KPC)
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia zasady równego traktowania (dyskryminacji) pracownika w zatrudnieniu (art. 183 KP)
 • Pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (art. 97 § 21 KP)
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 KP)
 • Pozew pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego (art. 153, 154 i 161 KP)
 • Pozew pracownika o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu o okolicznościach i przyczynach wypadku przy pracy (tzw. protokół powypadkowy, art. 189 KPC)
 • Pozew pracownika o zapłatę równowartości świadczeń i odszkodowania należnego w związku z wypadkiem przy pracy
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu utraty lub uszkodzenia przedmiotów w związku z wypadkiem przy pracy (art. 2371 KP)
 • Pozew wzajemny (pracodawcy lub pracownika) – art. 204 KPC
 • Pozew pracodawcy lub pracownika o zapłatę lub wydanie rzeczy w postępowaniu nakazowym (art. 4841 –497 w zw. z art. 13 KPC)
 • Pozew pracodawcy lub pracownika o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (art. 4971 –502 w zw. z art. 13 KPC)
 • Odpowiedź pozwanego na pozew (art. 207 w zw. z art. 13 KPC)
 • Zmiana i rozszerzenie powództwa dokonane przez powoda (pracownika lub pracodawcę) – art. 193 w zw. z art. 13 KPC
 • Cofnięcie pozwu dokonane przez powoda (pracownika lub pracodawcę) – art. 203 w zw. z art. 13 KPC
 • Ograniczenie żądania pozwu przez powoda (pracownika lub pracodawcę) – art. 203 w zw. z art. 13 KPC
 • Wniosek pozwanego (pracownika – pracodawcy) o przyznanie kosztów procesu w związku z cofnięciem pozwu (art. 203 § 3 w zw. z art. 13 KPC)
 • Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego (art. 477 i 194 § 1 i 3, art. 195 i 196 w zw. z art. 13 KPC)
 • Pismo procesowe przygotowawcze powoda – pozwanego (art. 127 i 207 § 2 w zw. z art. 13 KPC)
 • Pozew pracownika o uchyleniu się od skutków prawnych ugody sądowej (art. 189 KPC i art. 84, 88 i 918 KC w zw. z art. 300 KP)
 • Pozew pracownika o wypłatę świadczenia pracowniczego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 2 OchrRoszPracU)
 • Pozew pracodawcy w upadłości o wypłatę świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 OchrRoszPracU)
 • Pozew w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 126, 1261 , 1262 , 128, 130, 1301 , 1302 , 187 w zw. z art. 13 KPC)
 • Pozew – w postępowaniu uproszczonym na formularzu urzędowym (art. 125 § 2 i 3, art. 1301 i 5052 w zw. z art. 13 KPC)
 • Wniosek powoda lub pozwanego o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy (art. 160 w zw. z art. 13 KPC)
 • Wniosek o wpisanie do protokołu rozprawy zastrzeżeń strony o uchybieniach sądu pracy w przestrzeganiu przepisów procesowych (art. 162 w zw. z art. 13 KPC)
 • Wniosek pracownika o przywrócenie terminu, składany na podstawie art. 265 KP
 • Wniosek powoda lub pozwanego o przedłużenie lub skrócenie terminu sądowego (art. 166 w zw. z art. 13 KPC)
 • Zażalenie powoda lub pozwanego
 • Apelacja powoda lub pozwanego
 • Odpowiedź na apelację powoda lub pozwanego
 • Skarga kasacyjna powoda lub pozwanego
 • Odpowiedź powoda lub pozwanego na skargę kasacyjną

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat