Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany „pozakodeksowy” dział prawa cywilnego zawierający normy prawne regulujące majątkowe i osobiste stosunki powstałe na skutek zawarcia małżeństwa, także istnienia więzi pokrewieństwa, powinowactwa oraz przysposobienia;

ponadto prawo rodzinne zawiera regulację instytucji, które zalicza się zwykle do części ogólnej prawa cywilnego – opiekę i kuratelę. Pomimo istnienia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawo rodzinne zalicza się do prawa cywilnego i dlatego nie tworzy ono odrębnej gałęzi prawa.

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

 • Pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania, do którego prawo przysługuje jednemu małżonkowi, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny
 • Pozew małżonka o dopuszczenie do współposiadania rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z niej
 • Pozew małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • Pozew małżonka o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków
 • Pozew o alimenty
 • Pozew o obniżenie alimentów
 • Pozew o podwyższenie alimentów
 • Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Pozew o przyczynienie się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów utrzymania matki, a ponadto o zwrot poniesionych przez matkę wskutek ciąży i porodu innych koniecznych wydatków i szczególnych strat majątkowych
 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • Pozew o rozwód z winy obu stron z wnioskiem o podział majątku wspólnego
 • Pozew o rozwód z winy pozwanego oraz o eksmisję
 • Pozew o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Pozew o separację z winy pozwanego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Pozew o uchylenie alimentów
 • Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Pozew o ustalenie macierzyństwa
 • Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego
 • Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Pozew o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa
 • Pozew o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty
 • Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 • Pozew o zniesienie wspólności najmu lokalu
 • Pozew o zwrot środków utrzymania lub wychowania dostarczanych za osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych
 • Pozew o zwrot wydatków, nakładów lub innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty
 • Pozew spadkobierców małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • Pozew spadkobierców małżonka o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków
 • Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, klauzuli wykonalności także przeciwko jej małżonkowi
 • Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
 • Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
 • Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej
 • Wniosek o odebranie dziecka
 • Wniosek o ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka
 • Wniosek o określenie sposobu wykonywania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu przez orzeczenie o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu
 • Wniosek o podział majątku wspólnego
 • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z równoczesnym ograniczeniem drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
 • Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej określonej osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo bez jej zgody
 • Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do takiego szpitala i leczenia
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imion dziecka
 • Wniosek o przysposobienie
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o przyznanie kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli
 • Wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 • Wniosek o przyznanie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysposobionego
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem ustawowego okresu
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 • Wniosek o separację
 • Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby wymagającej skierowania do takiego domu, która ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody
 • Wniosek o skierowanie osoby uzależnionej, która nie ukończyła osiemnastu lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację
 • Wniosek o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez stosownej zgody określonej osoby chorej psychicznie
 • Wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez zgody na przyjęcie do takiego szpitala
 • Wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez stosownej zgody osoby, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie
 • Wniosek o uchylenie kurateli
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
 • Wniosek o udzielenie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do takiego szpitala i leczenia, przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez wcześniejszej zgody sądu opiekuńczego
 • Wniosek o udzielenie zgody na wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską
 • Wniosek o unieważnienie nowego aktu urodzenia przysposobionego
 • Wniosek o upoważnienie kuratora do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo i do zarządu jej majątkiem
 • Wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców
 • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o ustanowienie kuratora – wobec tego, że opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla dochodzenia ojcostwa wobec śmierci domniemanego ojca
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym
 • Wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka
 • Wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania zamiast opiekuna osoby pozostającej pod jego opieką przy czynności prawnej
 • Wniosek o ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarządu przedmiotami przypadającymi dziecku z tytułu darowizny lub testamentu
 • Wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • Wniosek o wydanie zarządzenia – wobec tego, że opiekun nie sprawuje należycie opieki
 • Wniosek o wydanie zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku
 • Wniosek o wykonanie orzeczenia dotyczącego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o wyłączenie możliwości samodzielnego rozporządzania swoim zarobkiem przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej powyżej szesnastego roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody na przyjęcie do takiego szpitala
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę imienia dziecka
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka
 • Wniosek o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na wydanie dokumentu paszportowego
 • Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej
 • Wniosek o zakazanie uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu
 • Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o zaprzestanie prowadzenia przez opiekuna pilnych spraw związanych z opieką
 • Wniosek o zaprzestanie prowadzenia przez opiekuna pilnych spraw związanych z zarządem majątkiem podopiecznego
 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Wniosek o zezwolenie na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego samodzielnie przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • Wniosek o zezwolenie opiekunowi na dokonanie czynności w ważniejszej sprawie, która dotyczy osoby lub majątku małoletniego
 • Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej
 • Wniosek o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego
 • Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego
 • Wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o zmianę środka wychowawczego
 • Wniosek o zmianę zawartego w wyroku orzekającym rozwód orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
 • Wniosek o zniesienie separacji
 • Wniosek o zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności podopiecznego
 • Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Wniosek o zwolnienie od obowiązku objęcia opieki
 • Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa
 • Wniosek o zwolnienie opiekuna od obowiązku złożenia rachunku końcowego
 • Wniosek o zwolnienie opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem podopiecznego
 • Wniosek o zwolnienie z opieki
 • Wniosek opiekuna o zwolnienie go od obowiązku sporządzenia inwentarza majątku osoby pozostającej pod opieką
 • Zawiadomienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o potrzebie rozważenia zasadności złożenia wniosku o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Zawiadomienie sądu opiekuńczego o tym, że przedstawiciel ustawowy osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec tej osoby
 • Zażalenie na postanowienie o niewszczęciu postępowania wobec nieletniego
 • Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat